Spolek

Hospodaření za rok 2021
Příjmy celkem
24 700 Kč
Výdaje celkem
18 427 Kč
Zůstatek
6 273 Kč – bude převedeno do roku 2022
Hospodaření za rok 2020
Příjmy celkem
59 285 Kč
Výdaje celkem
49 119 Kč
Zůstatek
10 166 Kč bude převedeno do roku 2021
Hospodaření za rok 2019
Příjmy celkem
78 541 Kč
Výdaje celkem
72 356 Kč
Zůstatek
6 185 Kč bude převedeno do roku 2020
Hospodaření za rok 2018
Příjmy celkem
119 001 Kč
Výdaje celkem
110 946 Kč
Zůstatek
8 055 Kč bude převedeno do roku 2019
Hospodaření za rok 2017
Příjmy celkem
105 270 Kč
Výdaje celkem
80 851 Kč
Zůstatek
24 419 Kč bude převeden do roku 2018
Hospodaření za rok 2016
Příjmy celkem
86 820 Kč
Výdaje celkem
60 801 Kč
Zůstatek
26 019 Kč bude převeden do roku 2017
Hospodaření za rok 2015
Příjmy celkem
88 588 Kč
Výdaje celkem
67 611 Kč
Zůstatek
21 077 Kč bude převeden do roku 2016


STANOVY
SPOLKU PRO SPOKOJENÉ DĚTI
dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Čl. I

Spolek

1. Název spolku: „Spolek rodičů pro spokojené děti“
2. Sídlo spolku: Skautská 1082/60. 708 00 Ostrava – Poruba

Čl. II

Účel spolku

1) Účelem spolku je sdružit aktivní zákonné zástupce dětí MŠ Čtyřlístek na adrese Skautská 1082/60, 708  – Poruba(dále také jen jako „MŠ“) a realizovat činnosti, které doplňují vzdělávací program školy a navazují na něj různé společenské akce a aktivity (např. divadelní představení, jiné kulturních či sportovní akce,výlety, apod.) či nákup vybavení školy.

ČI. III

Členství ve spolku

1) Členy spolku jsou zakladatelé spolku a nově přijatí členové – zákonní zástupci přijatých dětí do Mateřské školy Čtyřlístek, Ostrava– Poruba, Skautská 1082, příspěvková organizace.

2)  Podmínkou členství je souhlas se stanovami spolku, podpora cílů spolku a souhlas členské schůze spolku.

3) O přijetí uchazeče za člena rozhoduje  .

4) Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí o přijetí uchazeče za člena spolku.

5) Členství ve spolku zaniká zákonným zástupcům dítěte při ukončení předškolního vzdělávání dítěte v mateřské škole, nebo doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla spolku, nebo doručením oznámení o vyloučení člena členskou schůzí, či zánikem spolku.

6) Člen může být vyloučen ze spolku rozhodnutím členské schůze, zejména pokud porušuje členské povinnosti nebo pokud se dopustil jednání, které je v rozporu se stanovami, nebo cíli spolku, nebo prokazatelně poškozuje zájmy a dobré jméno spolku.

7) Členem spolku může být také zaměstnanec MŠ

ČI. IV

Práva a povinnosti členů

1) Právem člena je

a) podílet sena činnosti spolku

b)  na orgány spolku s podněty, návrhy a stížnostmi,

c) volit a být volen do orgánů spolku,

d) vyjadřovat se k hospodaření spolku

2) Povinností člena je

a) dodržovat stanovy spolku,

b) respektovat rozhodnutí orgánů spolku

c) platit stanovené příspěvky spolku,

d)aktivně hájit zájmy spolku,

e)dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku.

ČI. V

Orgány spolku

Orgány spolku jsou členská schůze, jako nejvyšší orgán, výbor jako statutární orgán řídící spolek mezi členskými schůzemi, předseda, jako statutární orgán a místopředseda.

1) Členská schůze

a) skládá se ze všech členů spolku,

b) volí a odvolává ze svých členů předsedu a členy výboru,

c) je svolávána výborem nejméně jednou ročně,

d) koordinuje činnost spolku a jeho poslání,

e) rozhoduje o změnách stanov,

f) rozhoduje o přijetí zájemce za člena spolku a vyloučení člena ze spolku,

g) schvaluje zprávu o hospodaření za kalendářní rok,

h) je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů a rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,

i) není-li členská schůze schopná usnášení, koná senová členská schůze o 30 minut později. V tomto případě takto svolaná členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomno více než 1/5 členů spolku.

j) z každého zasedání je vyhotovován zápis.

2) Výbor

a) schvaluje rozpočet spolku na kalendářní rok,

b) volí další funkcionáře jako např. hospodáře,

c) vydává a schvaluje vnitřní předpisy,

d) projednává podněty, návrhy a stížnosti členů spolku,

e) výbor hradí prokazatelné výdaje spolku z jeho finančních prostředků.

3) Předseda

a)je statutárním orgánem spolku, který za spolek činí veškeré právní úkony

b)jedná jménem spolku,

c) zajišťuje vedení administrativy a dokumentace spolku, včetně archivace písemnosti,

d) činnosti předsedy se ujímá dnem zvolením členskou schůzí do funkce,

e) pověřuje jiné osoby k jednání jménem spolku formou písemné plné moci

f) navrhuje vnitřní předpisy spolku,

g) vede seznam členů spolku,

f) svolává a řídí členskou schůzi a schůzi výboru,

h) předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření,

i)výkon činnosti předsedy končí dohodou, nebo zánikem spolku

j) umožňuje všem členům spolku nahlížet do zápisů z členských schůzí, 
jeho rozhodnutí a dalších materiálů souvisejících s činností spolku.

4) Místopředseda  zastupuje předsedu spolku v době, kdy ten nemůže svoji funkci vykonávat, pokud předseda ukončí svoji činnost, stává se místopředseda statutárním orgánem spolku.

5) Hospodář

1)Hospodář odpovídá za hospodaření spolku a vedení evidence příjmů a výdajů spolku, včetně vedení dokladů a důvodů čerpání finančních prostředků. Seznamuje členy výboru spolku  rozpočtu a s vyúčtováním příjmů a výdajů. Předkládá členské  o hospodaření za kalendářní rok. Upozorňuje výbor na zjištěné nedostatky v hospodaření, na nezaplacené členské příspěvky, předkládá návrhy na potřebná opatření. Je povinen zdržet se takového nakládání s majetkem spolku, které by bylo v rozporu se stanovami nebo způsobem hospodaření schváleným členskou schůzí.

2)Hospodář se jako člen výboru účastní jednání a rozhodování výboru a hlasuje o všech projednávaných záležitostech spolku s předsedou a místopředsedou.

Zásady hospodaření s majetkem spolku

1)Majetek spolku tvoří zejména příspěvky jeho členů, případně dary fyzických či právnických osob, dotace  z akcí, které musí být vždy použity k zajištění účelu spolku.

2)Finanční rozpočet schvaluje výbor spolku.

3)Finanční prostředky  poslednímu dni každého školního roku se převádějí do rozpočtu spolku na další školní rok.

4)V případě zrušení spolku se provede jeho likvidace a spolek zanikne dle platných právních předpisů.

5)Likvidátor naloží s likvidačním zůstatkem po dohodě s ředitelem MŠ tak, že bude přednostně a bezplatně nabídnut MŠ k využití pro účely, které naplňoval spolek dle těchto stanov (divadelní představení pro děti docházející do MŠ, jiné kulturní či sportovní akce, výlety, apod.).

Členské příspěvky

Pokud členská schůze nerozhodne pro příslušný školní rok jinak, je každý člen spolku povinen hradit členský příspěvek ve výši 600,- Kč za dítě docházející do MŠ na příslušný školní rok, který je splatný  ve dvou splátkách, do 31.10.  a do 28.2. každého školního roku. Rodiče dítěte docházejícího do MŠ, jsou-li oba členy spolku, se pro účely placení příspěvků považují za jednoho člena. Člen spolku, který není rodičem žádného dítěte docházejícího do MŠ, není povinen platit členský příspěvek.

Čl. VI

Zánik spolku

Spolek zaniká

a) rozhodnutím členské schůze,

b) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

c) pravomocným rozhodnutím příslušných státních orgánů.

Čl. VII

Závěrečná ustanovení

1)  Stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.

2) Jakékoli doplňky nebo změny těchto stanov musejí být přijaty usnesením členské schůze.

3) Spolek má právo v souladu s cíli své činnosti obracet sena státní orgány s peticemi 
a žádostmi.

4)  Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

Tyto stanovy byly schváleny dne …………………… usnesením členské schůze.

V Ostravě-Porubě dne …………………………        

Předseda:

………………………………………………………………