Naše Mateřská škola Čtyřlístek a Mateřská škola Bohuslava Martinů se nachází v městském obvodu Ostrava-Poruba. Obě školičky mají společné vedení a také kuchyni.

Představení Mš čtyřlístek

Naše motto:

Řekni mi a já zapomenu,
ukaž mi a já si zapamatuji,
nech mě to udělat a já pochopím.
Konfucius (552 – 479 př.n,l)


Posláním naší mateřské školy je vytvořit pro děti podnětné prostředí plné pohody, kde mohou prožít radostné dětství ve společenství kamarádů, které je přizpůsobené vývojovým zvláštnostem a individuálním potřebám, pod vedením lidí, kteří se snaží stále rozvíjet a zdokonalovat svůj profesní i osobní růst dětské osobnosti, s ohledem na jeho individuální zvláštnosti a v duchu zásad zdravého životního stylu. Vzdělávání je zaměřeno na poznání světa kolem sebe i sebe samého. Hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání je hra a prožitkové učení.

Náš školní vzdělávací program „VE ČTYŘLÍSTKU POZNÁME, TO, CO JEŠTĚ NEZNÁME“

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JE ZPŘÍSTUPNĚN V SEKCI VZDĚLÁVÁNÍ

NAŠE ŠKOLKA

KERAMIKA

PLAVÁNÍ

Jsme Zelená škola

Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak dětem a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí.

Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v hale školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu.

Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.  

JSME ZAPOJENI DO PROGRAMU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

JSME ZAPOJENI DO PROJEKTU CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM