Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

VzděláváníProvoz školy je od 6:00 do 16:30 hodin

Počet dětí: 100


Uspořádaní třídMŠ Čtyřlístek

 

I.třída  Sluníčko

II.třída  Krteček

III.třída Lentilky

IV.třída Srdíčko


Uspořádaní dne

 • 6.00 - 9.45 -ranní hry a řízené činnosti -pohybové aktivity -hygiena,svačinka -řízená činnost
 • 10.00 - 12.00 -pobyt venku -sportovní kroužek -hygiena -oběd
 • 12.30 - 14.30 -odpočinek,spánek
 • 13.00 - 14.30 -činnosti pro nespící děti
 • 14.30- 15.00 - hygiena,odpolední svačina , kroužkyMŠ Čtyřlístek
 • 15.00 - 16.30 -odpolední hry a činnosti

Ředitelka:

 • Marie Říhová

Statutární zástupkyně:

 • Petra Jarolímová( odloučené pracoviště MŠ B.Martinů)

Učitelky:

 • Jiřina Planková
 • Svatava Myšičková
 • Hana Čajanová
 • Hana Malíková
 • Iveta Dohnalová
 • Lenka Bouchnerová
 • Kristýna Zelená
 • školní asistentka: Svatava Konečná

                                        
Správní zaměstnanci:

 • Martina Soukupová
  MŠ Čtyřlístek
 • Růžena Stehlíková

Vedoucí jídelny

 • Renata Šindelková

Kuchařky

 • Jaromíra Serafinová
 • Monika Martiňáková
 • Veronika Janíková


ŠKOLNÍ ŘÁD   zde  2020 S školní_řád.pdf
VE ŠKOL.ROCE 2020/2021  dle zájmu NABÍZÍME TYTO KROUŽKY 

ÚTERÝ, STŘEDA

10:00 - 10:45

PŘEDŠKOLÁCI V POHYBU

V tomto  čase se předškoláci ve vetší míře věnují míčovým hrám, skoku do dálky, běhu a přípravě na fotbalový turnaj. "Předškoláci v pohybu" 1x týdně od 10.00 hod. při pobytu venku, pod vedením p.uč.H.Malíková

Předškoláci budou rozděleni na dvě skupiny: 1. děti ze třídy Srdíčko, Sluníčko

                                                                            2. děti ze třídy Lentilky, Krteček


ČTVRTEK- dle zájmu

15:00 - 15:45

 ANGLIČTINA S ÚSMĚVEM

Kontakt a přihlášky: PaedDr. Iva Obermanová

( 59 694 12 40 , 777 639 702 )

ajsusmevem@seznam.cz

www.ajsusmevem.cz

V tomto kroužku se děti seznamují hravou formou s anglickým jazykem "Angličtina s úsměvem"

Cena kroužku za I.pololetí je podle počtů dětí v kroužku.MOŽNOST ZAPŮJČENÍ LITERATURY PRO RODIČE( u p. učitelky ve třídě Krteček - Hanky Čajanové) 

č. 475   Z.Matějček  "Co, kdy a jak ve výchově dětí" - srozumitelně spojené poznatky a zkušenosti, kdy je při výchově pro co vhodná doba a co kdy nepromeškat

č. 513   G.Kaufmannová-Huberová  "Děti potřebují rituály" - jak rituály mohou dětem pomoci psychicky růst a vyrovnat se s jejich osobními těžkostmi a problémy

č. 564   A.Kirbyová  "Nešikovné dítě"- o problematice dětí s vývojovou poruchou motoriky a koordinace,kterým se nedaří zapojovat do dětských her, a proto se stávají snadným terčem stálé kritiky dospělých a šikany vrstevníků

č. 548   A.C.Looseová  "Grafomotorika pro děti" - průpravná cvičení motivovaná pohádkovými příběhy,která vedou k prohlubování schopností psát,podněcují fantazii

č. 537   H.Diehl  "Dynamický život" - kniha je praktickým průvodcem vyváženého životního stylu

č  561   Z.Matějček  "Nevlastní rodič a nevlastní děti"-poukazuje, že mnohým těžkostem v "nevlastních" rodinách se dá rozumně předejít

č. 518   E.Lukasová  "Logoterapie ve výchově" - ukázky problémů v mezilidských kontaktech,výchovných obtížích, které ustupují tehdy, daří-li se člověku nacházet ve svém životě smysl

č. 558   P.Delaroche  "Rodiče nebojte se říkat NE"- odpovědi na otázky týkající se určování hranic zabývajících se nutností užívání a výběru trestu při výchově

č. 559   J.Rogge  "Děti potřebují hranice" - autor dodává svými návrhy na řešení odvahu důsledně jít ve výchově cestou, která dává pocit bezpečí a jistoty

č .517  D.Kutálková  "Logopedická prevence" - konkrétní příklady z praxe při problematice dětské řeči

č. 520   Z.Matějček  "Po dobrém nebo po zlém?" -zamyšlení proč a kdy a jak máme dát ve výchově svých dětí přednost tomu "po dobrém" nebo tomu "po zlém"

č. 531   S.Biddulph  "Tajemství výchovy šťastných dětí"- podněty pro rodiče, jak žít s dětmi a  vychovávat je tak, aby byly šťastné

                                                                                    Nabízíme nové tituly !!!!

č.769 J.Prekopová  "Děti jsou hosté, kteří hledají cestu"- ukázky jak rodiče mohou své děti doprovázet na jejich cestě k dospělosti

č.770 J.Kropáčková  "Budeme mít prvňáčka" - shrnutí názorů, kdy je dítě zralé na vstup do školy a jak má být na něj připraveno

č.771  N.Laniado  "Máte neklidné dítě?"- v knize naleznete, jak rozeznat přechodné problémy v chování dětí, nebo jestli jde o nějakou psychickou poruchu, kterou je potřeba léčit 

č.772 G.Fisher  "Jak přežít s poruchami učení"- návod jak se správně učit,jak uspořádat věci na stole, v tašce a také jak vycházet dobře s ostatními lidmi

č.777 A.Faber  "Jak mluvit,aby nás děti poslouchaly"  -jak v dětech podporovat zdravou sebedůvěru,ale nevychovávat z nich rozmazlené jedince.

č .222  A.Kast-Zahn  "Jak naučit děti pravidlům" - jak naučit děti, aby dodržovaly určená pravidlaN a v š t ě v u j e m e   

     

          planetárium

                 divadélka

                        výstavy

                               knihovnu

MŠ Čtyřlístek
S p o l u p r a c u j e m e

               se "Stanicí mladých přírodovědců"
                                 se ZOO Ostrava  
                                                        s lékaři a spec.pedagogy
                                                             se ZŠ 


P o ř á d á m e     

MŠ Čtyřlístek

   

         výlety

                exkurze

                        plavání

                                bruslení


Akce s rodiči ve škol.roce 2020/2021


Drakiáda                                            

Broučkiáda                                 

Vánoční koledování- dle epidemiologické situace         

Velikonoční výstavka - dle epidemiologické situace       

Maminkám - dle epidemiologické situace                                  

Rozloučení se školáky       


CELOROČNÍ SBĚR VÍČEK !!!!

MŠ ČtyřlístekMŠ Čtyřlístek
Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

(březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 • ? v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

 • ? po dobu 4 souvislých hodin denně,

 • ? začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 • ? individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

 • ? vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

 • ? vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz