Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Školní jídelna

                                                                                                                                 VA1sledek obrA!zku pro jaro

Platba za stravné od září 2020 !!!!!


Pro děti do 6 let

ranní svačinka........... 9,-Kč

oběd...........................18,-Kč

odpolední svačinka..8,-Kč


Celkem za celodenní stravování 35,- Kč 


Pro děti od 7 let

svačinka....9,-Kč

oběd.........20,-Kč

svačinka....8,-Kč

Celkem za celodenní stravování 37,-Kč 

Platba za školné

Školné na rok 2019/2020 je 410,- Kč - předškoláci jsou ze zákona od školného osvobozeni na jeden školní rok!!!

  • Splatnost úplaty je vždy do 15 dne stávajícího měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

·     Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou).

Celková platba měsíčně - celodenní stravné a školné - 1 200,-Kč

                                         - polodenní stravné a školné - 1 100,-Kč

č.účtu : 245349198/0300, variabilní symbol 0558, konstantní symbol 0008

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně: v červenci, popř. v srpnu ( dle provozu MŠ)

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY ZODPOVÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY RENÁTA ŠINDELKOVÁ


TEL: 599 527 367, 702 296 370

OMLOUVAT DĚTI MŮŽETE TELEFONICKY NEBO NA E MAIL:  jidelnaskautska@centrum.cz

vždy den předem do 12.30 hod.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce se považuje za pobyt ve školním zařízení a hradí se běžná částka.

Za další neomluvené dny, rodiče, dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování ve znění pozdějších předpisů hradí i režijní náklady celodenní stravy.