Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

13

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky na školní zahradě s Hopsalínem na téma: Džungle" od 15:30 hod.
12

VYÚKOVÝ PROGRAM

vyúkový program v MŠ" E-liška" od 10:00 hod. - hrazeno z projektu "Přírodovědná olympiáda v MŠ" - financováno z Magistrátu města Ostravy
10

Polodenní výlet - třída Sluníčko, Krteček

Návštěva "DĚTSKÉHO RANČE V HLUČÍNĚ" - hrazeno z projektu "Přírodovědná olympiáda v MŠ" - financováno Magistrátem města Ostravy, odjezd od MŠ v 8:30 hod.
4

DEN DĚTÍ

Den dětí na školní zahradě - "KLAUNIÁDA" OD 9:00 HOD.- HRAZENO ZE "SPOLKU PRO SPOKOJENÉ DĚTI"
3

Polodenní výlet - třída Srdíčko, Lentilky

Návštěva "DĚTSKÉHO RANČE V HLUČÍNĚ" - hrazeno z projektu "Přírodovědná olympiáda v MŠ" - financováno Magistrátem města Ostravy, odjezd od MŠ v 8:30 hod.
škola podrporující zdraví

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Školní jídelna

                                                                                                                                 VA1sledek obrA!zku pro jaro

Platba za stravné od září 2018


Pro děti do 6 let

ranní svačinka......... 9,-Kč

oběd.........................17,-Kč

odpolední svačinka..7,-Kč


Celkem za celodenní stravování 33,- Kč o


Pro děti od 7 let

svačinka....9,-Kč

oběd.........19,-Kč

svačinka....7,-Kč

Celkem za celodenní stravování 35,-Kč 

Platba za školné

Školné na rok 2018/2019 je 450,- Kč - předškoláci jsou ze zákona od školného osvobozeni na jeden školní rok!!!

  • Splatnost úplaty je vždy do 15 dne stávajícího měsíce, pokud ředitelka MŠ nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty.

·     Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, až do zahájení povinné školní docházky (předškoláci a děti s odloženou školní docházkou).

Celková platba měsíčně - celodenní stravné a školné - 1 200,-Kč

                                         - polodenní stravné a školné - 1 100,-Kč

č.účtu : 245349198/0300, variabilní symbol 0558, konstantní symbol 0008

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně: v červenci, popř. v srpnu ( dle provozu MŠ)

VAŠE PŘÍPADNÉ DOTAZY ZODPOVÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY RENÁTA ŠINDELKOVÁ

TEL: 599 527 367

OMLOUVAT DĚTI MŮŽETE TELEFONICKY NEBO NA E MAIL:  jidelnaskautska@centrum.cz

vždy den předem do 12.30 hod.

První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve školce se považuje za pobyt ve školním zařízení a hradí se běžná částka.

Za další neomluvené dny, rodiče, dle vyhlášky č.107/2005 Sb.,o školním stravování ve znění pozdějších předpisů hradí i režijní náklady celodenní stravy.