Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Údálosti v tomto měsíci

23

KARNEVAL V MŠ

BÁJEČNÝ KARNEVALOVÝ DEN V MATEŘSKÉ ŠKOLE PLNÝ HER A ZÁBAVY.

zřizovatel

Zřizovatel SMO Městský obvod Poruba

Aktuality
                                                                                                                                                                                                                                                             

VZHLEDEM K EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI ŽÁDÁME RODIČE, ABY

od 10.9.2020 V PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY NOSILI ROŠKU DO ODVOLÁNÍ.

                                    Děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

                                                            Marie Říhová, ředitelka


VÁŽENÍ RODIČE, VÍTÁME VÁS A VAŠE DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE                                                 2020/2021

                                                                                                                          

Seznamte se s pokyny provozu  od 1.9.2020

1.     Škola se řídí hygienickými a protiepidemickými opatřeními a tzv. Semaforu pro oblast školství

2.     Škola nevyžaduje před prvním příchodem prohlášení o bezinfekčnosti

3.     Důrazně se požaduje využívání ochrany úst a nosu (roušek a respirátorů bez výdechového ventilu) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemiologických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv.Semafor.

Sledujte webové stránky školy, kde v sekci aktuality budete vždy  informování o změně situace a také na nástěnkách ve škole.

4.     Při realizaci konkrétních protiepidemiologických opatření má škola v kompetenci omezit nebo zakázat vstup cizích osob do budovy.

5.     Protiepidemiologická opatření nařízená ministerstvem případně HKS jsou pro organizaci a osoby nacházející se v prostorech organizace závazná.

6.     Žádáme rodiče, aby v návaznosti na školu zdůrazňovali dětem dodržování základních hygienických a respiračních zásad (důkladné mytí rukou, kašlat do jednorázového kapesníku – přikrýt ústa při kašli ne rukou a následná likvidace kapesníku a důkladné umytí rukou, apod.)

7.     Osoby s příznaky infekčního onemocnění nevstupují do prostor MŠ.

8.     Pobyt v MŠ osoby doprovázející dítě omezí na dobu nezbytně nutnou.

9.     Vždy při vstupu do budovy si vydezinfikujte ruce.

10.  Škola v případě podezření na výskyt nákazy Covid 19:

           - Příznaky patrné při příchodu – dítě není přebráno učitelkou na třídě a je odesláno      

            domů.

           - Příznaky patrné po předání dítěte učitelce během dne– skutečnost se neprodleně   

             oznámí zákonnému zástupci dítěte, který bezodkladně vyzvedne dítě. Do té doby:

             dítěti bude zapůjčena rouška a bude umístěno v odděleném prostoru, kde dohled    

             zajistí zaměstnanec MŠ.

            V obou případech je zákonný zástupce vyzván ke kontaktování praktického lékaře,     

            který určí další postup.

11.  Pokud má dítě příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergií, je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

12.  Děti, které mají vzdělávání v MŠ povinné se ze zákona dle možností účastní distančního vzdělávání v případě jeho zavedení.

13.  Výše uvedená pravidla se dále mohou měnit dle aktuálního stavu tzv. Semaforu. MŠ je povinna postupovat dle pokynů KHS a dodržovat a vyžadovat dodržování aktuálně platných mimořádných opatření vyhlášených HKS nebo plošně MZd.

 Příloha: tzv Semafor

V Ostravě - Porubě dne 28.8.2020                                                                             Marie Říhová, ředitelkatzv. Semafor otevřete zde