Mateřská škola Čtyřlístek
Ostrava-Poruba, Skautská 1082
příspěvková organizace
odloučené pracoviště MŠ B.Martinů 718
webové stránky bmartinums.cz

Aktuality

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE UZAVŘENA OD 2.7. 2018 DO 31.7.2018

                      PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY JE

                      OD 1.8.2018 DO 24.8.2018  - OD 6:00 HOD. DO 16:00 HOD.     

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZAČÍNÁ 3.9.2018


Kolektiv mateřské školy přeje všem dětem a rodičům krásné léto a pěknou dovolenou!!!Vážení rodiče.

 

Od září 2018 se bude platit školné a stravné

nejpozději k 15. dni daného měsíce

 

číslo našeho účtu                                  245349198/ 0300

variabilní symbol                                   0558

konstantní symbol                                 0008

 

Děti do 6 let

Svačina ranní                                                                               9,- Kč

Svačina odpolední                                                                       7,- Kč

Oběd                                                                                           17,- Kč

Polodenní stravování                                                                 26,- Kč

Celodenní stravování                                                                 33,- Kč

 

Děti do 7 let

Svačina ranní                                                                               9,- Kč

Svačina odpolední                                                                       7,- Kč

Oběd                                                                                            19,- Kč

Celodenní stravování                                                                 35,- Kč

 

Školné                                                                                      450,- Kč

Předškoláci jsou ze zákona osvobození od školného

pouze 12 měsíců

 

Celková platba měsíčně bude činit

Celodenní stravné a školné                   1200,- Kč

Polodenní stravné a školné                   1100,- Kč

 

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně, v červenci,

popř. v srpnu (dle provozu MŠ)

 

Vaše případné dotazy zodpoví vedoucí jídelny

 

Renáta Šindelková tel. 599 527 367

E-mail: jidelnaskautska@centrum.cz

 

                                                           

  

          Informace o povinném předškolním vzdělávání

určené pro zákonné zástupce dětí

(březen 2017)

Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

2. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května 2017.

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

3. Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

4. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

5. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

  • ? v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

  • ? po dobu 4 souvislých hodin denně,

  • ? začátek povinné doby ředitel školy stanoví mezi 7. a 9. hodinou a uvede ve školním řádu.

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

  • ? individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání.

Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

  • ? vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

  • ? vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

6. Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

Kontaktní adresa pro dotazy: ms@msmt.cz